Правила користування
бібліотеками Луцької районної централізованої
бібліотечної системи

1. Загальні положення

1.1. Типові Правила користування центральною районною бібліотекою в Україні, розроблені у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», із змінами і доповненнями.

1.2. Бібліотека забезпечує надання основних послуг безкоштовно. Платні послуги надаються згідно з чинним законодавством.

2. Порядок запису до бібліотеки

2.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред'являють паспорт (оригінал) або документ, що його замінює, фотокартку (у разі потреби), ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати й дають відоме ті (персональні дані) для заповнення читацького формуляра. Обробка персональних даних користувачів здійснюється відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

У разі зміни місця проживання користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти і підлітки до 16 років записуються в бібліотеку на підставі документу, який пред'являють їхні батьки або інші законні представники.

3. Права користувачів

3.1 Громадяни України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання мають право на бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі: абонемента (у тому числі міжбібліотечного),дистанційного обслуговування засобами телекомунікацій.

3.2 Користувачі бібліотек мають право:

відвідувати бібліотеку у відповідності з режимом роботи;

безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат (крім комерційних баз даних) та Інтернет;

безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

безоплатно отримувати у тимчасове користування документи із фондів бібліотек, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

одержувати документи або їх копії по міжбібліотечному абонементу, у тому числі з використанням системи електронної доставки документів (ЕДД) (витрати за рахунок користувачів);

одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;

ксерокопіювати та сканувати документи за умови дотримання вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права» та з урахуванням фізичного стану та цінності видання;

отримувати доступ до електронних інформаційних ресурсів, а також використовувати місця публічного доступу до глобальної інформаційної мережі, створені в бібліотеці, за умови дотримання відповідних правил користування;

використовувати мобільні телефони поза зоною обслуговування користувачів;

брати участь у культурних заходах, які проводить бібліотека та у роботі бібліотечних рад;

звертатися з пропозиціями, зауваженнями, скаргами до адміністрації бібліотеки, щодо покращення організації обслуговування користувачів, відстоювати свої права згідно з чинним законодавством.

3.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів.

Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.

Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

Спеціалісти бібліотеки можуть установлювати інші терміни з урахуванням контингенту користувачів і специфіки їхнього обслуговування.

3.4.Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки,
якщо вони записані у читацькому формулярі або іншому обліковому
документі.

Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

3.5 У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів
користувач має право отримати їх (або копії) з інших бібліотек через систему міжбібліотечного абонементу чи внутрішньосистемний книгообмін.

3.6 Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування
бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними
залами або одержати документи додому у порядку, зазначеному бібліотекою.

3.7 Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3.8 Користувачі, які не можуть відвідувати бібліотеку через певні обставини (похилий вік, обмежені фізичні можливості), мають право отримувати документи поза межами бібліотеки через осіб служби соціального захисту, що представляють їх інтереси у відповідності до чинного законодавства.

4. Обов'язки користувачів:

4.1. Виконувати правила користування бібліотекою та додержуватися
режиму її роботи.

Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на строк, що визначається бібліотекою.

4.2. Проходити перереєстрацію користувачів в термін та у
відповідності до порядку встановленого бібліотекою.

Користувачі, які не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.

4.3. Користувачі повинні дбайливо ставитися до документів бібліотечного фонду, при одержанні документів перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у книзі дефекти несе користувач.

4.4 У разі втрати чи пошкодження документів, одержаних з фонду бібліотеки користувач повинен замінити рівноцінними або відшкодувати їх ринкову вартість у розмірах, встановлених правилами користування бібліотекою.

За втрату або псування документу з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть батьки, або інші законні представники, під наглядом яких він перебуває.

4.5 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

4.6. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен
повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування
документами сплачується пеня за кожний прострочений день. Розмір пені
визначається бібліотекою.

4.7 Користувачі несуть відповідальність за шкоду завдану бібліотечному майну відповідно до законодавства.

4.8 Користувачі у бібліотеці мають дотримуватися тиші. Особи з великогабаритними речами (сумками, пакетами) в стані наркотичного та алкогольного сп'яніння, в неохайному вигляді, з тваринами (виняток для користувачів у супроводі собаки-поводиря) до бібліотеки не допускаються.

4.9 Користувачам не дозволяється заходити до службових приміщень, користуватися службовими телефонами, поширювати у бібліотеці листівки, оголошення, рекламні матеріали несанкціоновані адміністрацією бібліотеки.

4.10 Спори, що виникають між користувачами та бібліотекою,
вирішуються у порядку визначеному законодавством.

5. Права бібліотеки з обслуговування користувачів

5.1. На підставі Типових правил користування розробляти власні правила користування бібліотекою, вносити до них зміни і доповнення.

5.2 Вимагати від користувачів виконання правил користування
бібліотекою.

5.3. Встановлювати пільги для окремих категорій користувачів.

5.4 Надавати платні послуги відповідно до чинного законодавства.

5.5. Встановлювати обмеження у використанні документів, що мають історичну цінність або поганий фізичний стан.

5.6. Встановлювати скорочені терміни користування документами підвищеного попиту.

5.7. Встановлювати види і розміри компенсацій за нанесення
матеріальних збитків, у т.ч. за пошкодження документів, майна бібліотеки,
інформаційної та охоронної систем, псування електронного та іншого
обладнання, а також пені за порушення термінів користування документами.

5.8. Надавати дозвіл ЗМІ та фізичним особам на проведення фото-,
теле- та відеозйомок.

5.9 Визначати режим обслуговування користувачів та вносити зміни, за умови своєчасного інформування про це користувачів.

5.10.Позбавляти користувачів, які порушують Правила, чи завдають шкоди бібліотечному фонду, майну, права відвідувати бібліотеку на термін, що визначається нею.

5.12. Звертатися до судових органів за відшкодуванням завданих
бібліотеці збитків.

6. Обов'язки бібліотеки з обслуговування користувачів

6.1 . Створювати комфортні умови для забезпечення права користувачів на вільний доступ до інформації та використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів.

6.2 Задовольняти потреби в створенні при бібліотеках читацьких об'єднань та клубів за інтересами.

6.3 Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів.

6.4 Ураховувати читацькі запити при формуванні фонду, здійсненні соціокультурної діяльності.

6.5. Створювати читацькі ради.

6.6. Звітувати перед своїми засновниками, членами Наглядової ради, користувачами бібліотеки та громадськістю.

Кiлькiсть переглядiв: 993

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.